Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken.

Lees meer Verder gaan

ALGEMENE VOORWAARDEN

Onze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, bestellingen, facturen en overeenkomsten.
Zij dienen steeds samen gelezen te worden met de bijzondere voorwaarden zoals overeengekomen tussen partijen.
De algemene betalingsvoorwaarden vormen een aanvulling op deze bijzondere voorwaarden.
In geval van een tegenstrijdigheid tussen onze algemene betalingsvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden primeren de bijzondere voorwaarden.
De facturen zijn betaalbaar tegen de vervaldag.
Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 12% per jaar.

Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 150 EUR per factuur.
Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum.
Elk bezwaar moet bovendien verstuurd worden per aangetekend schrijven en moet gemotiveerd zijn.
Bij gebreke aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht aanvaard te zijn.

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.
Elk geschil dat tussen partijen zou ontstaan behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout.